ثبت نام


× Avatar
مرحله نخست آغاز ثبت نام
اطلاعات فرم را تکمیل نمائید

× Avatar

برگزار کننده دوره های آموزشی حضوری و مجازی در زمینه صنایع غذایی و مدیریت کیفیت با امتیاز باز آموزی از سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو

1

  1-کدام گزینه، مفهوم کالیبراسیون را بهتر بیان می کند؟
  مقایسه ابزار اندازه گیری با مرجع، به منظورِ تعیین خطامقدار کمیت اندازه گیری شده منهای مقدار کمیت مرجعمیزان نزدیك بودنِ اندازه ها به مقدار واقعیمیزان نزدیك بودنِ اندازه ها به همدیگر

  2-مقاومت الکتریکی یك مقاومت استاندارد ۰۷۴ اُهمی با یك دستگاه اُهم متر اندازه گیری و عدد ۰۶۴ اُهم خوانده است. خطای اندازه گیری (برحسبِ اُهم) چقدر است؟
  5-5100
  3-خصیصه نتیجه اندازه‌گیری که توسط آن می‌توان نتیجه اندازه‌گیری را به یک مرجع از طریق زنجیره پیوسته کالیبراسیون‌ها ارتباط داد، .............................. نامیده می‌شود
  دقتصحتخطاقابلیت ردیابی
  4-موضوع کالیبراسیون در کدام بند استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ آمده است؟
  بند ۷بند ۸بند ۹بند ۱۰
  5-کدام از عوامل زیر در تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون، مؤثر است؟
  میزان استفادهشرایط محیطیحداکثر خطای مجازهمه موارد
  6-کدام گزینه صحیح است؟
  فاصله زمانی کالیبراسیونِ همه تجهیزات اندازه‌گیری، یک سال استهر چه میانگین اندازه‌ها به مقدار واقعی نزدیك‌تر باشد، درستی کمتر استهر چه انحراف معیار (یا دامنه) كوچك‌تر باشد، دقت بیشتر استابزارهای اندازه‌گیری باید حداقل در ۱۰ نقطه، کالیبره شوند
  7-کدام گزینه نادرست است؟
  میانگین برابر است با جمع مقادیر تعدادی داده عددی تقسیم بر تعداد داده‌ها.انحراف معیار میانگین برابر است با انحراف معیار تقسیم بر جذر تعداد داده‌ها.الصاقِ برچسب بررویِ همه تجهیزات اندازه‌گیری، الزامی استضریب پوشش (در توزیع نُرمال) با سطح اطمینان تقریباً ۹۵درصد برابر با ۲ است.
  8-نتیجه کالیبراسیون در برگه‌ای به نام .............................. ثبت می‌شود.
  گواهی‌نامه کالیبراسیونبرچسب کالیبراسیونروش کالیبراسیوندستورالعمل کالیبراسیون
  9-عدمِ‌قطعیت اندازه‌گیری چیست؟
  خطاهای احتمالی مربوط به فردی که عمل اندازه‌گیری را انجام می‌دهدخطاهای احتمالیِ نشان‌دهنده تردید نسبت به نتیجه اندازه‌گیریاختلاف بین مقدار اندازه‌گیری‌شده و مقدار مرجعپراکندگی مقادیر حاصل از اندازه‌گیری
  10-کدام‌یک از موارد زیر، جزو یکاهای پایه سیستم SI نیست؟
  کاندلاکیلوگرممولولت